Jdi na obsah Jdi na menu

Robot, igloo a tipi. Amerindian jazyky. Cz /Engl Robot, igloo, and tipi. Amerindian languages.)

Co mají tato tři slova společného? Všechna se užívají v angličtině a pouze první je přejaté  z češtiny. Víte i druhé české slovo přejaté do angličtiny? Semtex. Pouze dvě slova, to původní jazyky severní Ameriky dali bežné angličtině spoustu výrazů. Nakonec osídlili Severní Ameriku jako první, a měli tedy dlouhou dobu na to aby prozkoumali oblast a dali jména fauně i flóře i místům před příchodem kolonizátorů. Například Inuité jejichž prapředky byli Dorset People, a jejich prapředky lidé Thule, mají údajně více než 50 názvů pro sníh. Některé provincie si zachovaly jméno z původních jazyků, jako například Québec a Saskatchewan. Tato jména pochází z jazyka Algonquian. A nakonec i Kanada má ryze indiánské jméno, slovo ´kanata' pochází z jazyka Huron- Iroquois a znamená vesnici nebo osídlení. Ano, poněkud velká vesnice, ale francouzští kolonizátoři se domnívali, že Iroquois mluví o celé oblasti nejen o jejich osídlení u řeky St Lawrence které Cartier navštívil. Zajímají vás další slova z původních jazyků v angličtině? Například z jazyka Aleut- Eskymo jsou to: igloo, kayak, malamute atd. Dokonce jedna populární česká zmrzlina má ryze Aleut jméno. Víte která? Nanuk; v jazyce Aleut- Eskimo znamená nanook nebo nanuq polární medvěd. No a co je na obalu nanuku?Jasně, obrázek polárního medvěda. Slovo Tipi pochází z jazyka Lakota, a znamená dům, slovo wigwam (jazyk Abenaki), toboggan a caribou (jazyk Míqmaq),husky a moccasin (jazyk Algonquian). Oblastí s největším množstvím jazyků v Kanadě je západní pobřeží kolem Vancouveru a ostrov Vancouver Island. Oblast bohatá na přírodní bohatství poskytla domov mnoha kmenům a umožnila rozvoj civilizace s úžasným kulturním dědictvím a rozmanitostí jazyků, která není jinde na světě. Pokud navštívíte Kanadu, obdivujte a vězte, že mnoho původních jazyků rychle zaniká. Kanadská vláda podniká opatření pro podporu 'indigenous' původnich jazyků, a tak snad budou zbylé jazyky existující na územi Kanady zachráněny.

     What do these three words have in common? They are all used in English, but only the first one originates from Czech language. Do you know second Czech word used in English?Semtex. Only two words, but aboriginal languages gave English many words. After all they settled first in North America and they had therefore plenty of time to explore the area and to give names to fauna, flora and places before the arrival of colonisers. For example, Inuit People whose ancestors were Dorset People and whose ancestors were Thule People, have apparently more than 50 expressions for snow. Some provinces retained their original Aboriginal names, as for example Quebec or Saskatchewan. These words originate from Algonquian language. After all Canada has also truly Indian name, the word 'kanata' comes from Huron-Iroquois language and means village or a settlement. Yes, a bit big village, but French colonizers assumed that Iroquois meant the whole area, not just their settlement by St Lawrence river that Cartier visited. Are you interested in other Aboriginal words in English? For example, from Aleut-Eskymo these are: igloo, kayak, malamute etc. Even one popular Czech ice-cream has Aleut name. Do you know which one?Nanuk; in Aleut-Eskymo language nanook or nanuq means a polar bear. And what is on Nanuk wrapper? Of course, picture of a polar bear. The name Tipi comes from Lakota language, and means a house; wigwam (Abenaki language), toboggan and caribou (Miqmaq language), and husky and moccasin (Algonquian).

The western coast around Vancouver and Vancouver Island are areas of the largest variety of languages in Canada. This area so rich in natural resources is home to many tribes, it gave rise to the civilization with incredible cultural heritage and variety of languages not seen anywhere else in the world. If you visit Canada, admire and you should know that many Aboriginal languages are disappearing fast. Canadian government is taking action to support indigenous languages, so hopefully the remaining languages are saved.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář